You are here

የጥሪ ማስታወቂያ ምዝገባ ላለፋችሁ ተመራቂ ተማሪዎች

                                                                                                                                                ቀን፡ 18/05/2013

                                                                     የጥሪ ማስታወቂያ

                                                     ምዝገባ ላለፋችሁ ተመራቂ ተማሪዎች

በባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ በ2012 ዓ.ም መደበኛ (የቅድመ ምረቃና ፒ.ጂ.ዲ.ቲ) ሁለተኛ ዓመት 1ኛ ሴሚስተር የነበራችሁና በተለያየ ምክንያት ትምህርታቸሁን ያቋረጣችሁ ተማሪዎች ትምህርታችሁን ለማስቀጠል የታሰበ በመሆኑ እስከ 24/05/2013 በየትምህርት ክፍሎቻችሁ ሪፖርት እንድታደርጉና ፈተና ተፈትናችሁ ካለፋችሁ ከየባቻችሁ ጋር ሁለተኛውን ሴሚስተር እንድትቀጥሉ እንስታውቃለን፡፡

 

                                      የሬጅስትራርና አሉምናይ ማኔጅመንት ዳይሬክቶሬት

                                                            ባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ

 

Contact

 

 Main Registrar Office 

Tel:   0582205934

 

Institutes

Website Design and Developed by LTTU,ICT Copyright © 2019- Bahir Dar University