Facts and Figures

ሂዩማኒቲስ ፋካልቲ የተጠቃለለ መረጃ

 

የመምህራንመረጃዎች

በዘጠኝ ወራት መጨረሻሪፖርትጊዜበሙሉጊዜሥራላይየነበረውአካዳሚክስታፍየተጠቃለለመረጃ (በአካዳሚክደረጃ)

ተ.ቁ

ኮሌጅ/ አካዳሚ/ ፋካልቲ/ ት/ቤት/ ኢንስቲትዩት

ፕሮፌሰር

ተባባሪ ፕሮፌሰር

ረዳት ፕሮፌሰር

ሌክቸረር

ረዳት ምሩቅ

ቴክኒሺያን

ድምር

1.

ሂዩማኒቲስ

-

-

2

-

17

-

22

12

-

-

4

2

45

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

በዘጠኝ ወራትሪፖርትጊዜሥራላይየነበረውአካዳሚክስታፍየተጠቃለለመረጃ (በትምህርትደረጃ)

ተ.ቁ

ኮሌጅ/ አካዳሚ/ ፋካልቲ/ ት/ቤት/ ኢንስቲትዩት

ፒ ኤች ዲ

ማስተርስ

መጀመሪያ ዲግሪ

ከመጀመሪያ ዲግሪ በታች

ድምር

1.

ሂዩማኒቲስ

16

1

26

12

-

-

-

-

42

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

በዘጠኝ ወራትሪፖርትጊዜበሪፖርቱበትምህርትላይየነበሩአካዳሚክስታፍአባላትየተጠቃለለመረጃ (በትምህርትደረጃ)

ተ.ቁ

ኮሌጅ/ አካዳሚ/ ፋካልቲ/ ት/ቤት/ ኢንስቲትዩት

ፒ ኤች ዲ

ማስተርስ

መጀመሪያ ዲግሪ

ድምር

ምርመራ (በውጭና በአገር ውስጥ )

1.

ሂዩማኒቲስ

27

4

-

-

-

-

27

4

አገር ው= 28 ውጭ አ= 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

በጀት አመቱ የጠኝ ወራት ሪፖርት ጊዜ ውስጥ በተለያዩ ምክንያቶች የለቀቁ አካዳሚክ ስታፍ አባላት የተጠቃለለ መረጃ (በአካዳሚክ ደረጃ)

ተ.ቁ

ኮሌጅ/ አካዳሚ/ ፋካልቲ/ ት/ቤት/ ኢንስቲትዩት

ፕሮፌሰር

ተባባሪ ፕሮፌሰር

ረዳት ፕሮፌሰር

ሌክቸረር

ረዳት ምሩቅ

ቴክኒሺያን

ድምር

ምርመራ

1.

ሂዩማኒቲስ

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

በዘጠኝ ወራትሪፖርትጊዜሥራላይየነበረውቴክኒካል ረዳቶችና የአስተዳደርስታፍየተጠቃለለመረጃ (በትምህርትደረጃ)

ተ.ቁ

ኮሌጅ/ አካዳሚ/ ፋካልቲ/ ት/ቤት/ ኢንስቲትዩት

ፒ ኤች ዲ

ማስተርስ

መጀመሪያ ዲግሪ

ከመጀመሪያ ዲግሪ በታች

ድምር

1.

ሂዩማኒቲስ

-

-

1

-

-

   3

   6

6

7

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

በበጀት አመቱ የዘጠኝ ወራት ሪፖርት መጨረሻበትምህርትላይየነበሩየአስተዳደርሠራተኞችየተጠቃለለመረጃ (በትምህርትደረጃ)

ተ.ቁ

ኮሌጅ/ አካዳሚ/ ፋካልቲ/ ት/ቤት/ ኢንስቲትዩት

ፒ ኤች ዲ

ማስተርስ

መጀመሪያ ዲግሪ

ድምር

ምርመራ (በውጭና በአገር ውስጥ )

1.

ሂዩማኒቲስ

-

-

-

-

5

5

5

5

በአገር ውሰጥ

2 ወ እና 1 ሴ ቴክኒካል ረዳቶች ናቸው፡፡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share