Developers

Birhanu

Name: Birhanu Teshale

Position: Senior Website Administrator

Phone: +251 921 19 35 87

Email:  bteshale4@gmail.com, brshad1191@yahoo.com 

Bahir Dar, Ethiopia

Job position: 
Senior Website Administrator